Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden JIJscholing, vastgesteld op 18 september 2018:

JIJscholing streeft ernaar om professionele bij- en nascholing te verzorgen voor professionals in de jeugdzorg, het onderwijs en de GGZ.

DE OPLEIDING

Het onderwijsmateriaal dat voor de cursus noodzakelijk is, wordt deels verstrekt door JIJscholing en deels door de student zelf. Dit staat duidelijk omschreven bij de cursusinformatie. Het doel en beoogde resultaat van de cursus staat duidelijk omschreven bij de cursusinformatie. Ook de kosten voor de cursus zijn van tevoren bekend.

BETALING

Een aantal weken voordat een cursus begint krijgt een cursist de factuur naar haar/zijn mailadres gestuurd. Het lesgeld dient uiterlijk twee weken van tevoren betaald te worden. Indien er niet betaald is, heeft JIJscholing het recht om de student de toegang tot de scholing te ontzeggen. In het geval van verwijdering uit de cursus, blijft de plicht tot betaling van het volledige lesgeld bestaan.

Bij in gebreke blijven van de betaling is JIJscholing gerechtigd om na twee herhalingsverzoeken, via het door u opgegeven emailadres, twee-wekelijks 10% van het factuurbedrag extra te factureren.

ANNULERING

Na inschrijven hebben de cursisten een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

Annulering geschiedt door een email naar info@jijscholing.nl. Bij annulering tot 3 weken voor aanvang van de cursus wordt er 39 euro administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 3 weken voor het begin van de cursus is de cursist de gehele prijs verschuldigd. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de schriftelijke (of e-mail) annulering. Mocht een cursus niet doorgaan, bijvoorbeeld bij te weinig deelnemers of uitval van een docent, dan zult u daar zo snel mogelijk over worden geïnformeerd. JIJscholing kan hier echter niet aansprakelijk voor worden gesteld. Restitutie van het cursusgeld zal binnen 14 dagen plaatsvinden. JIJscholing houdt zich het recht voor een cursist/belangstellende de toelating tot een cursus te weigeren.

AFWEZIGHEID

Het aanwezigheidscertificaat van de cursus en de daarbij behorende accreditatiepunten kunnen alleen afgegeven worden indien een minimale aanwezigheid van 90% wordt behaald. Mocht een cursist tussen de 10 en 20% afwezig zijn kan dit in een enkele situatie gecompenseerd worden door een vervangende opdracht die beoordeeld wordt door de docent. Er dient een goede reden van afwezigheid gegeven te worden aan zowel de docent als JIJscholing. Bij meer dan 20% afwezigheid kunnen er helaas geen accreditatiepunten worden toegekend.

AANSPRAKELIJKHEID

JIJscholing is niet aansprakelijk voor (letsel) schade, vermissing of diefstal tijdens de cursussen. Schade aan derden, door de cursist toegebracht, is voor rekening van de betreffende cursist.

LESTIJDEN EN PLAATS

Indien de lestijden, of de plek waar de lessen plaatsvinden, veranderd moeten worden voordat de cursus begint, kan een cursist de cursus annuleren en zijn lesgeld terugkrijgen. Dit geldt niet als er een wijziging plaatsvindt als de cursus al begonnen is.

KLACHTEN

Bij een klacht over JIJscholing, de cursus, of de docent, kan in eerste instantie met de heer Peters-Schrama contact worden opgenomen. Er kan ook een brief of email aan JIJscholing gestuurd worden. Wij zullen binnen 7 dagen reageren en uw klacht binnen 25 werkdagen afhandelen. Indien een antwoord of onderzoek meer tijd nodig heeft, zullen wij dit binnen 7 dagen melden met opgaaf van reden. In ditzelfde antwoord staat een indicatie wanneer wij verwachten de zaak te kunnen afhandelen. Indien er sprake is van een geschil waar klager en beklaagde niet uitkomen dan zal een erkend mediator worden ingeschakeld. Klachten blijven bij ons vertrouwelijk en wij bewaren alle klachten en de wijze van afhandeling één jaar.

CERTIFICAAT EN EXAMENS

Bij een aanwezigheid van tenminste 90% en een voldoende voor de eindtoets/ examen krijgt u een certificaat met daarop, indien van toepassing, de accreditatiepunten, toegekend door het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Het is de verantwoordelijkheid van de student om voorafgaand aan de inschrijving te controleren of hij in de juiste kamer

is ingeschreven bij het SKJ en dat accreditatiepunten van toepassing zijn voor zijn inschrijving.

TOELATING

JIJscholing behoudt het recht om iemand tot een cursus te weigeren.

PRIVACY EN VERTROUWELIJKHEID

Alle informatie voor en tijdens de cursus is vertrouwelijk. Dit geldt voor persoonsgegevens en gegevens over derden. Ook zal de informatie over cliënten of werkprocessen, die door cursisten tijdens de cursus worden verstrekt, vertrouwelijk behandeld worden door opdrachtgever en opdrachtnemer. De opdrachtgever en opdrachtnemer conformeren zich aan de geldende privacywetgeving.

TOEPASSELIJKHEID

Door het inschrijven of deelnemen aan een cursus van de JIJscholing aanvaardt de cursist de algemene voorwaarden van de JIJscholing. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig als er een uitdrukkelijk schriftelijke overeenkomst is tussen de cursist en JIJscholing.

CORRESPONDENTIE

Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs worden binnen 7 dagen beantwoord. Vragen of brieven die een langere verwerkingstijd nodig hebben krijgen binnen de gestelde termijn een bericht van ontvangst en een gestelde indicatie wanneer men een antwoord kan verwachten.

EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT

Het eigendomsrecht van de door JIJscholing aangeboden onderwijsmaterialen ligt en blijft liggen bij JIJscholing. Het eigendomsrecht van de overige opleidingen ligt bij de uitvoerende docent. Copyright van de artikelen ligt bij de uitgeverij/ en of de auteur.